privacy policy

PRIVACY POLICY

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke informatie zijn zeer belangrijk voor ons. Wij willen dat uw bezoek aan onze website en het gebruik van onze internet Producten zo aangenaam mogelijk voor u is. Wij doen ons best de privacy te beschermen van hen die onze website bezoeken en onze Internet Producten gebruiken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze Belgische websites die door ons wordt beheerd (hierna onze “Website”). In de Privacy Policy wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke informatie op onze Website verzamelen, hoe wij deze informatie beschermen, en wat uw keuzemogelijkheden zijn omtrent het gebruik van deze informatie. Wij verzoeken u de Privacy Policy aandachtig te lezen. Uitsluitend inwoners van België mogen deze Website gebruiken. Uitgezonderd zoals in de Privacy Policy wordt uiteengezet, zullen wij uw persoonlijke informatie niet verkopen, delen, licentiëren, verhandelen of verhuren aan derden. In deze Privacy Policy wordt met “WeightWatchers”, “wij”, “ons”, en “onze” bedoeld: WeightWatchers.com, Inc. (“WeightWatchers.com”), Weight Watchers International, Inc.(“WeightWatchers International”), en Weight Watchers Belgium N.V.(“WeightWatchers Belgium”) .

Van tijd tot tijd kan de Privacy Policy door ons worden aangepast. Iedere verandering van de Privacy Policy wordt op de Website geplaatst, zodat u altijd kunt lezen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze informatie mogelijk zullen gebruiken, en/of wij deze informatie aan iemand bekend zullen maken. Wij verzoeken u de Privacy Policy geregeld te raadplegen. Door gebruik te maken van onze Website of enige van onze producten, aanbiedingen, eigenschappen, features of andere mogelijkheden die wij aanbieden op onze Website (tezamen: onze “Internet Producten”) accepteert u de voorwaarden van deze Privacy Policy.

Wij verzoeken u erop bedacht te zijn dat de Privacy Policy alleen betrekking heeft op informatie die via deze Website wordt verzameld. 

 

Persoonlijk Identificeerbare Informatie

Persoonlijk Identificeerbare Informatie is informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd, of die kan worden gebruikt om u te identificeren, dan wel om contact met u te leggen (“Persoonlijk Identificeerbare Informatie”). Zulke Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan o.a. uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, geboortedatum (voornamelijk voor geschiktheidsdoeleinden) en facturerings- en kredietkaartinformatie omvatten. Wij vragen Persoonlijk Identificeerbare Informatie van u op het moment dat u zich registreert op onze Website of indien u zich abonneert op onze Internet Producten dan wel in relatie met andere Internet Producten die wij op onze Website van tijd tot tijd aanbieden. In al die gevallen zullen wij deze Persoonlijk Identificeerbare Informatie van u enkel verzamelen als u ons deze informatie vrijwillig doet toekomen (behoudens IP adressen, welke worden opgeslagen voor test-, beveiliging- of statistische doeleinden). Tenzij u daartoe ondubbelzinnig toestemming geeft, zullen wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet verkopen, delen, licentiëren, verhandelen of verhuren, anders dan zoals gespecificeerd in de Privacy Policy.

 

Niet-persoonlijk Identificeerbare Informatie

Wanneer u een gebruiker van onze Website wordt, zich abonneert op een van onze Internet Producten, of in verband met enig ander Internet Product dat wij van tijd tot tijd aanbieden op onze Website, dan kunnen wij eveneens informatie verzamelen, die als zodanig niet kan worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen, zoals demografische informatie (zoals leeftijd, beroep of geslacht) en gezondheidsinformatie (zoals huidig gewicht) (“Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie”).

Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan tevens IP adressen, browser typen, domeinnamen en andere anonieme statistische gegevens die met het gebruik van onze Website en/of onze Internet Producten zijn gemoeid, omvatten. Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt gebruikt om ons te helpen inzicht te krijgen in wie onze Website gebruikt en om onze Website in het algemeen, alsmede onze Internet Producten, te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de gebruikers.

WIE BEHEERT DEZE WEBSITE EN WAAR ZIJN ONZE SERVERS GEVESTIGD?

Deze Website wordt beheerd door WeightWatchers Belgium N.V. een naamloze vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.673.246 met maatschappelijke zetel te Louizalaan 66, bus 4, 1050 Brussel, België.

WAAR EN WANNEER WORDT INFORMATIE VERZAMELD OP ONZE WEBSITE (INCLUSIEF DOOR MIDDEL  VAN HET GEBRUIK VAN COOKIES EN “ACTION TAGS”)?

Wij kunnen informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) op verschillende manieren en op verschillende plaatsen en tijdstippen op onze Website van u verzamelen, zoals op het moment dat u een gebruiker van onze Website wordt of wanneer u zich abonneert op één van onze Internet Producten. Wij kunnen eveneens informatie van u verzamelen in het kader van, of via andere Internet Producten die wij van tijd tot tijd op onze Website aanbieden. Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de plaatsen waar en/of de manieren waarop wij voornamelijk informatie van u verzamelen.

 

Cookies en Action Tags

Wij verzamelen eveneens Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie door passief gebruik te maken van “cookies” en “action tags”.

“Cookies” zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw Webbrowers alsmede de activiteiten van uw computer op onze Website en andere websites te identificeren en te registreren.

Cookies worden gebruikt om:

  • uw ervaringen op onze Website te personaliseren (zoals dynamisch gegenereerde inhoud op webpagina’s die speciaal voor u zijn ontworpen),
  • u te assisteren in uw gebruik van onze Internet Producten (zoals het besparen van tijd doordat u niet iedere keer als u onze Website bezoekt uw naam hoeft in te voeren),
  • ons in staat te stellen statistisch bij te houden hoe u onze Website gebruikt, hetgeen ons kan helpen om onze online aanbiedingen te verbeteren.

Wij kunnen cookies eveneens gebruiken om bepaalde advertenties, die voor u van belang kunnen zijn,naar uw browser te sturen of om de populariteit van bepaalde onderwerpen te bepalen.

Naast de cookies die wij op uw computer plaatsen, kunnen cookies ook op uw computer worden geplaatst door derden waarvan wij gebruik maken om advertenties te plaatsen of te beheren op onze Website, of om Niet Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verzamelen met als doel u van advertentie-gerelateerde diensten te voorzien. Bijvoorbeeld DoubleClick Inc (“Double Click”) en Avenue A. LLC die Atlas DMT technologie (“Atlas”) exploiteert maken gebruik van cookies voor het aanbieden van passende advertenties aan ons. Noch DoubleClick noch Atlas verzamelen Persoonlijk Identificeerbare Informatie op onze Website, en wij zullen geen Persoonijk Identificeerbare Informatie aan DoubleClick of Atlas ter beschikking stellen zonder uw toestemming. De DoubleClick’s Privacy Policy beschrijft welke gegevens er verzameld worden en op welke manier u van de ‘opt-out’ mogelijkheid gebruik kunt maken. De Atlas’ Privacy Policy beschrijft welke gegevens er verzameld worden en op welke manier u van de ‘opt-out’ mogelijkheid gebruik kunt maken.

U hoeft geen cookies te accepteren om gebruik van onze Website te maken. Hoewel de meeste browsers in beginsel staan ingesteld om cookies te accepteren, kunt u de instelling van uw browser zodanig aanpassen dat u wordt gewaarschuwd op het moment dat u een cookie ontvangt, of om cookies in het algemeen te weigeren. De meeste browsers geven hiervoor instructies in de “help-sectie” van de “tool bar”/werkbalk.

 

“Action tags” ook wel bekend als “web beacons” of “gif tags” vormen een bepaalde vorm van webtechnologie die wordt gebruikt om informatie over het gebruik van de Website en Internet Producten te achterhalen, zoals bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bekeken. “Action tags” zijn voor u onzichtbaar en ieder onderdeel van onze Website, inclusief de advertenties of e-mails die naar u worden verzonden, kunnen action tags bevatten.
Van tijd tot tijd kunnen wij derden selecteren en van hun diensten gebruik maken om via de action tags op onze Website en via de action tags op advertenties op andere websites, het gebruik van de Website na te gaan, . Double Click en Atlas kunnen bijvoorbeeld elk anoniem het websitegebruik vastleggen door het plaatsen van een cookie (of het lezen van een cookie die eerder door hen werd geplaatst) op de computers van gebruikers om de activiteiten van gebruikers te verzamelen die een web pagina bekijken dewelke een action tag bevat.
Double Click en Atlas kunnen informatie gebruiken over uw bezoek(en) aan de Website en aan andere websites om u advertenties te kunnen aanbieden van diensten en goederen dewelke voor u van belang kunnen zijn. Als u meer informatie wenst over deze praktijk en over uw keuze om deze informatie niet te laten gebruiken door één van deze ondernemingen, wordt u verzocht om de respectievelijke privacy policies te raadplegen. Veel internet gebruikers zijn vandaag reeds in het bezit van een Atlas en/of Double Click cookie op hun computer. Van tijd tot tijd kan WeightWatchers de diensten van Atlas en Double Click gebruiken om data te verschaffen voor intern gebruik. WeightWatchers zal deze gegevens gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Tevens kunnen er action tags en cookies in HTML e-mail berichten worden geïncorporeerd door onze e-mail dienstverleners die door ons worden gebruikt voor het versturen van e-mails.

Doordat wij gebruik maken van zowel cookies als action tags, zijn wij in staat waardevolle informatie te verkrijgen waarmee wij onze Website en onze Internet Producten kunnen verbeteren en de effectiviteit van onze advertentie- en marketingcampagnes kunnen meten. Wij maken geen enkele Persoonlijk Identificeerbare Informatie over u bekend aan onze advertentiepartners.

Tenslotte wijzen wij u er op dat adverteerders en andere derden ook hun eigen cookies of action tags kunnen gebruiken op het moment dat u op hun advertentie klikt of wanneer u vanaf onze Website linkt naar hun website of dienst. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op het gebruik van cookies en action tags door de websites van derden of door aanbieders van advertenties van derden.

 

Log Files

Daarnaast verzamelen wij informatie door middel van onze “Internet Log Files” IP adressen en Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie, zoals browser typen, domeinnamen en andere anonieme statistische gegevens omtrent het gebruik van onze Website. Deze informatie kan worden gebruikt om trends te analyseren, om onze Website te beheren, om het gebruik van onze Website bij te houden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Wij kunnen een verbinding leggen tussen deze informatie en Persoonlijk Identificeerbare Informatie voor deze en andere doelen, zoals het personaliseren van uw ervaringen op onze Website en het evalueren van onze Internet Producten in het algemeen.
WAT DOET WEIGHTWATCHERS MET DE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD?

In het algemeen gebruiken wij de op onze Website verzamelde informatie om ons te helpen begrijpen wie van onze Website en Internet Producten gebruik maken en hoe onze Website en Internet Producten worden gebruikt, om uw online ervaringen op uw persoon af te stemmen, om u te assisteren bij uw gebruik van Internet Producten, om onze Website te verbeteren, en indien van toepassing, om redenen die verband houden met het in rekening brengen van kosten.

 

Wij kunnen de informatie verzameld op onze Website en via onze Internet Producten gebruiken om statistische analyse over het gebruikersgedrag uit te voeren.

WANNEER WORDT ER INFORMATIE VERSCHAFT AAN DERDEN?

Behoudens zoals uiteengezet in deze Privacy Policy of als nader met u overeengekomen, zullen wij geen enkele informatie die wij van u verzamelen op onze Website bekend maken.

 

Groepsmaatschappijen

Wij kunnen informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) over u bekend maken aan onze Groepsmaatschappijen. In deze Privacy Policy wordt onder Groepsmaatschappijen verstaan: ieder persoon of entiteit die direct of indirect bestuurt, wordt bestuurd of onder gezamenlijk bestuur staat van WeightWatchers.com, WeightWatchers Belgium en WeightWatchers International, Inc., door eigendom of anderszins. Elke u betreffende informatie die aan onze Groepsmaatschappijen bekend wordt gemaakt, zal door deze Groepsmaatschappijen worden behandeld in overeenstemming met hetgeen in de Privacy Policy is opgenomen.

Regelgeving en wettelijke rechten en plichten

Wij kunnen uw informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) ook openbaar maken indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat wij gehouden zijn dit te doen om in overeenstemming te kunnen handelen met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, met een dagvaarding, een opsporingsbevel, een gerechtelijk bevel of ander bevel van overheidswege, dan wel enige andere verplichting volgend uit een juridische procedure.  Onder bijzondere omstandigheden kunnen wij Persoonlijk Identificeerbare Informatie bekend maken indien wij redenen hebben om aan te nemen dat openbaarmaking van de informatie noodzakelijk is om iemand te identificeren, contact met hem op te nemen om de veiligheid van onze gebruikers, onze Website of de openbare orde in het algemeen te beschermen.
 

Verkopende Derden

Daarnaast kunt u via onze Website bepaalde producten of diensten kopen (of meer informatie daarover te verkrijgen). Hierbij kan het gaan om producten of diensten die door een andere persoon of een ander bedrijf dan WeightWatchers of onze Groepsmaatschappijen worden verkocht (tezamen: “Verkopende Derden”). Wij zullen kenbaar maken wanneer u te maken heeft met een Verkopende Derde door een nieuwe browser te openen dan wel u anderszins duidelijk te maken dat u onze Website verlaat. Als u bijvoorbeeld een zinsnede aantreft als “aangeleverd door..”, “wordt u aangeboden door ..” gevolgd door de namen van een persoon of bedrijf anders dan WeightWatchers, dan bevindt u zich hoogstwaarschijnlijk op een website die door een andere persoon of een ander bedrijf wordt gehost en beheerd, dan wel staat u op het punt zo’n website van een ander te betreden. Verkopende Derden kunnen van u verlangen dat u hen bepaalde informatie geeft om hun producten of diensten af te nemen dan wel om aanvullende informatie van hen te verkrijgen. U hoeft deze informatie niet te geven aan deze Verkopende Derde noch hoeft u hun producten of diensten af te nemen om toegang te krijgen tot onze Website. Door de verzochte informatie te geven stemt u er mee in dat deze informatie wordt gedeeld met de Verkopende Derde. Deze informatie wordt gebruikt door de Verkopende Derde, en kan onderworpen zijn aan een ander privacy policy. Voor andere doeleinden delen wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet met Verkopende Derden en maken deze niet aan hen openbaar.

Verkoop van het bedrijf

Wij houden ons het recht voor om informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) aan derden over te dragen in geval van verkoop of fusie van het bedrijf of een andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van ons of onze Groepsmaatschappijen, op voorwaarde dat deze derde ermee instemt zich aan de voorwaarden van de Privacy Policy te houden.

 

IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING WANNEER IK NAAR ANDERE WEBSITES LINK?

Onze Website bevat links naar andere websites die niet worden beheerd door en niet in eigendom zijn van WeightWatchers (bijvoorbeeld: indien u klikt op een bepaalde advertentie/banner, zult u waarschijnlijk onze Website verlaten), inclusief links naar websites die worden beheerd door franchisenemers van Weightwatchers International. Wij zullen proberen u duidelijk te maken wanneer u onze Website verlaat, en de andere websites betreedt doordat u een nieuwe browser opent of op een andere manier laten weten dat u onze website verlaat. Echter, wij wijzen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor handelingen met implicaties voor uw privacy en de privacy policy van deze andere website. Wij adviseren u er zich van bewust te zijn van het moment dat onze Website een verbinding maakt met een andere website, en om de privacy policy of opmerkingen daaromtrent van iedere andere website te lezen. Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op informatie die door onze Website is verzameld.

IS DE INFORMATIE DOOR WEIGHTWATCHERS VERZAMELD VEILIG?

Wij willen dat uw informatie (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) zo veilig mogelijk blijft. Wij streven ernaar om te zorgen voor veilige verzending van uw informatie van uw computer naar onze servers door middel van technieken die gebruikelijk zijn in deze bedrijfstak. Wij beveiligen de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die u ons aanlevert op servers die zich in een gecontroleerde en veilige omgeving bevinden, waar zij zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of aanpassing. Enkel werknemers voor wie toegang tot uw informatie noodzakelijk is om een bijzondere taak of functie uit te voeren, krijgen toegang tot deze informatie. Daarnaast dienen alle WeightWatchers werknemers zich te houden aan deze Privacy Policy en worden zij op de hoogte gehouden van veiligheidspraktijken. Tegen werknemers die de Privacy Policy schenden, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen, hieronder inbegrepen een mogelijk ontslag.

 

Ondanks de bovengenoemde verplichtingen om uw informatie te beschermen (inclusief Persoonlijk Identificeerbare Informatie) tegen verlies, misbruik of veranderingen door derden, verzoeken wij u er zich van bewust te zijn dat er altijd enig risico is gemoeid met het verzenden van informatie over het Internet. Er bestaat eveneens enig risico dat anderen een manier kunnen vinden om onze veiligheidssystemen te omzeilen. Hoewel wij er naar streven uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid en privacy van alle informatie die u ons stuurt nooit volledig garanderen; dit doet u dan ook op eigen risico.

WELKE KEUZEN HEB IK MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN, OPENBAAR MAKEN EN VERSPREIDEN VAN PERSOONLIJK INDENTIFICEERBARE INFORMATIE?

Uitgezonderd hetgeen in de Privacy Policy staat omschreven, zullen wij Persoonlijk Identificeerbare Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden als hierboven omschreven of zoals deze anderszins aan u duidelijk zijn gemaakt op het moment dat wij die informatie van u hebben gevraagd. U dient hierbij uitdrukkelijk te kiezen (“opt in”), en ons toestemming te geven om uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie voor ieder ander doel te gebruiken. U kunt ook uw voorkeur kosteloos wijzigen en ervoor kiezen om deze communicaties niet langer te ontvangen (“opt out”) door contact op te nemen met privacy@weightwatchers.be.

Gelieve op te merken dat u zich ten allen tijde kosteloos kan verzetten tegen verwerkingen die zouden verricht worden met het oog op direct marketing. Gelieve eveneens op te merken dat u zich conform Belgisch recht wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, er tegen kan verzetten dat uw persoonlijke gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking gesteund is op (i) een noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen of (ii) de noodzaak een verplichting na te komen waaraan Weightwatchers Belgium is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.

Gebruikers van onze Website krijgen bericht als Persoonlijk Identificeerbare Informatie door derden wordt verzameld op onze Website. Wij doen dit om u een keuzemogelijkheid te geven of u bepaalde informatie al dan niet ter beschikking wilt stellen aan een derde.

 

HOE KAN IK WETEN OF DE PRIVACY POLICY IS GEWIJZIGD?

Indien wij besluiten de Privacy Policy te wijzigen, worden deze wijzigingen op onze Website geplaatst zodat u altijd kunt nagaan welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, en onder welke omstandigheden, als deze zich al voordoen, wij deze informatie aan anderen bekend maken. Als wij op enig moment besluiten om Persoonlijk Identificeerbare Informatie te gebruiken op een manier die duidelijk afwijkt van hetgeen staat vermeld in de Privacy Policy, of anderszins aan u bekend is gemaakt op het moment dat de informatie is verzameld, zult u hierover bericht ontvangen per e-mail. U zult dan een keuzemogelijkheid krijgen of u ons toestaat dat wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie gebruiken op deze nieuwe manier of niet. Wij kunnen ook wijzigingen van ondergeschikt belang aanbrengen aan onze Privacy Policy, welke wijzigingen in het algemeen geen invloed zullen hebben op het gebruik van uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie. Indien u onze Privacy Policy niet accepteert, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.

 

TOT WIE WEND IK MIJ MET PRIVACY GERELATEERDE VRAGEN?

Mocht u vragen hebben over onze Privacy Policy, of het gevoel hebben dat wij ons niet houden aan onze Privacy Policy, neemt u dan contact op met onze Verantwoordelijke voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer WeightWatchers Belgium, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.673.246 met maatschappelijke zetel te Louizalaan 66, bus 4, 1050 Brussel, België (de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) op één van de navolgende manieren:

e-mail onze Verantwoordelijke voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:

privacy@weightwatchers.be

of schrijf onze Verantwoordelijke voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:

WeightWatchers Belgium
Postbus 32
2320 Hoogstraten Belgium

Door gebruik te maken van onze Website en/of onze Internet Producten geeft u ondubbelzinnig en uitdrukkelijk aan de Privacy Policy te accepteren. U accepteert daarmee dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden in de Privacy Policy. Indien u de Privacy Policy niet accepteert, dient u geen gebruik te maken van onze Website. Indien uw gebruik van onze Website voortduurt (opnieuw plaatsvindt) nadat bepaalde wijzigingen van onze Privacy Policy op de Website zijn geplaatst, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Deze Privacy Policy is van kracht sinds 01/04/2012.